El nostre PEC


El projecte educatiu del Col·legi Mare de Déu de Montserrat s’organitza en set objectius bàsics que regulen tota l’actuació pedagògica.

pec

 

Assolir un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, a fi que sigui veritable eina de comunicació i estructuració personal
Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques.
Ampliar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents matèries del currículum.
Sensibilitzar-nos pel fet diferencial català; conèixer la història, la cultura i les tradicions del país, entenent-les com a part fonamental del nostre patrimoni.
Madurar en la formació integral de l’alumnat per arribar a un compromís cívic i social.
Potenciar la transversalitat dels coneixements i fomentar àmbits de treball interdisciplinari, a fi de desenvolupar les competències bàsiques de l’alumnat.
Promoure mesures d’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.