El nostre PEC


El projecte educatiu del Col·legi Mare de Déu de Montserrat s’organitza en set objectius bàsics que regulen tota l’actuació pedagògica.

pec

 

Assolir un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, a fi que sigui veritable eina de comunicació i estructuració personal
 • Treballem aquest aspecte, tan important, des de totes les àrees.
 • Aprofundim en els resums, els esquemes i les tècniques d’estudi.
 • Potenciem la competència escrita en totes les seues dimensions, receptives (lectura) productives (escriptura), de comunicació i de creació. Participem en diferents concursos literaris.
 • Incidim en el treball de la tipologia textual, programada des de P3 fins a 4t d’ESO i inclosa en el Projecte educatiu. Així, doncs, des del Departament de llengua la treballem en les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.
 • Continuem el Programa educatiu “Biblioteca escolar Puntedu”, de foment de la lectura, des de 1r de CI, a través de l’activitat complementària “Espai d’aprenentatge Puntedu”.
 • Per adquirir un bon hàbit lector cal un entorn afavoridor i estimulant. Per això, fomentem la biblioteca d’aula, la creació d’espais d’intercanvi per fer comentaris i recomanacions de lectures, entre altres accions, a fi d’afavorir el gust per la lectura i contribuir a l’adquisició de l’hàbit lector.
 • Per millorar l’expressió escrita, hem programat el taller d’escriptura “Expressem-nos”, una hora a la setmana, com a activitat complementària, a tots els cursos de primària.
Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques.
 • Hem programat un taller d’expressió oral en anglès, dues hores a la setmana, com a activitat complementària, a tots els cursos d’educació infantil de segon cicle (EI: Learning by playing i Let’s learn) i una hora a Primària: Let’s investigate i una a ESO: Let’s explore)
 • Hem organitzat grups reduïts en 1/3 de les hores comunes de llengua anglesa, tant a primària com a ESO, per tal de programar tasques d’aprenentatge en aquesta part de l’horari lectiu, a fi d’incidir molt especialment en el desenvolupament de les competències d’expressió i interacció oral.
 • El Pla experimental de llengües estrangeres (PILE) a ESO, que tenia una implantació de tres anys, s’ha incorporat com a Projecte de centre. Així, doncs, continuem impartint blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa (AICLE) a primària i a ESO; per tal de prioritzar l’enfocament comunicatiu, per sobre del tractament gramatical de l’ensenyament de les llengües. Som conscients que les necessitats pragmàtiques de comunicació afavoreixen l’aprenentatge de les llengües.
 • Participem, amb l’alumnat de primer de CS de Primària, en el Projecte lingüístic comarcal Garrigues in Touch (GIT), juntament amb altres centres de la comarca.
 • Introduïm una segona llengua estrangera, la francesa, a partir de CI de primària, com a activitat complementària i, a tot ESO, com a matèria optativa; d’acord amb l’opció d’escola plurilingüe que recull el Projecte lingüístic de centre.
 • En el marc de l’escola plurilingüe optem per una oferta de llengües estrangeres (anglès, xinès i alemany) com a activitats extraescolars.
 • Ja fa dos cursos que el Departament d’Ensenyament va seleccionar el nostre centre per dur a terme el projecte Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, (GEP), d’acord amb el criteri de centre amb capacitat de millora.
 • Fomentem la participació en concursos de traducció en llengua francesa i de redacció en llengua anglesa (Fonix) per millorar l’expressió escrita.
 • Assistim a representacions teatrals en anglès des de P5 fins a 4t d’ESO a fi de millorar la comprensió oral i escrita.
Ampliar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents matèries del currículum.
 • El Projecte que l’escola ha triat té com a objectiu combinar materials curriculars digitalitzats (llicències digitals) amb l’ús de llibres de text. Volem innovar en els plantejaments didàctics i facilitar els enfocaments competencials.
 • A PRIMÀRIA continuem amb el suport telemàtic i multimèdia a l’aula per a una bona adquisició de les competències bàsiques.
 1. Treballar amb suport multimèdia a l’aula mitjançant la pissarra digital (PD)  i la pissarra digital interactiva (PDI).
 • A ESO, aprofundim en l’aprenentatge del diferent programari informàtic, des de les matèries d’informàtica i tecnologia, a fi de:
 1. Conèixer les eines informàtiques de creació i tractament d’informació multimèdia, publicació de pàgines web …
 2. Examinar els aspectes més rellevants i característics dels documents multimèdia i analitzar l’estructura i els elements que integren una pàgina web.
 3. Utilitzar l’ordinador per crear documents que integrin textos, imatges, vídeos i sons per al disseny i creació d’informació estructurada en format de pàgina web.
 4. Compartir, de forma correcta, diferents recursos, tant de xarxes d’ordinador com de comunitats virtuals.
 5. Usar internet de manera correcta i amb esperit crític, per tal de comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar informació; i conèixer-ne el funcionament, l’estructura i la terminologia.
 6. Actuar de manera responsable i crítica respecte a les TIC i la seua utilització, tant des del punt de vista personal com professional, valorant objectivament la funció que tenen en el desenvolupament de la societat, de l’economia i de la cultura.
 7. Adquirir els conceptes relacionats amb el dibuix assistit per ordinador i descriure’n les aplicacions bàsiques.
 8. Utilitzar l’ordinador per crear dibuixos tècnics elementals.
 9. Treballar amb suport multimèdia a l’aula mitjançant la pissarra digital i la pissarra digital interactiva (PDI).
Sensibilitzar-nos pel fet diferencial català; conèixer la història, la cultura i les tradicions del país, entenent-les com a part fonamental del nostre patrimoni.
 • Treballem i vivim les tradicions i la cultura popular catalanes (cançons, rondalles, dites populars … del poble, de la comarca i del país).
 • Fomentem l’ús de les danses tradicionals catalanes, de la sardana i del ball de bastons.
 • Promovem l’ús social de la llengua en tots els àmbits.
Madurar en la formació integral de l’alumnat per arribar a un compromís cívic i social.
 • Fomentem la participació en els grups de catequesi i grup de joves que ofereix el centre i en les seues activitats: comunió, postcomunió i confirmació (grup de joves).
 • Coneixem l’associacionisme que hi ha a la comarca i les ONG més properes per tal que, a poc a poc, l’alumnat es comprometi activament en les diferents associacions de caire cívic i social.
 • Afavorim l’actitud d’acolliment i resposta a la diversitat cultural, com a font d’enriquiment mutu.
 • Desenvolupem el Programa educatiu Educació per a la salut: xerrades, concursos, tallers, educació viària, obres de teatre, projectes, … i el Programa Salut i Escola.
 • Organitzem activitats i sortides de contingut social (visites a centres de disminuïts, residència d’avis, presència de testimonis …)
 • Fomentem la cultura de l’esforç en els estudis i la cultura del compromís envers la societat.
Potenciar la transversalitat dels coneixements i fomentar àmbits de treball interdisciplinari, a fi de desenvolupar les competències bàsiques de l’alumnat.
 • A primària: Projectes interdisciplinaris.
 • A 1r, 2n i 3r d’ESO: treball de síntesi.
 • A 4t d’ESO: Projecte de recerca.
 • Des dels diferents departaments hem programat les matèries des del punt de vista interdisciplinari.
Promoure mesures d’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.
 • Vetllem per la inclusió escolar i social, és a dir, per la defensa de la igualtat d’oportunitats i de competències funcionals bàsiques per a tot l’alumnat.
 • Treballem amb grups flexibles en les matèries instrumentals d’ESO.
 • Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària (dos professors a l’aula); mesures de reforç i/o d’ampliació dels aprenentatges, programes de diversificació curricular i plans individualitzats. El coordinador d’aquesta Comissió és el psicòleg del centre.
 • Col·laborem amb els professionals dels Serveis Educatius (EAP i CREDA).